Délmagyar logó

2017. 06. 24. szombat - Iván 21°C | 33°C Még több cikk.

Tisz­tí­tó­kú­ra vezetett az éhező család tragédiájához

Egy túl­zásba vitt tisz­tí­tó­kú­ra ve­zet­he­tett ah­hoz a tra­gé­di­á­hoz, amely­ben meg­halt egy 36 éves vá­ran­dós asszony, és majd­nem éhen halt a csa­lád­fő, va­la­mint két éves kis­lá­nyuk, Pet­ra.
Két órá­n át be­szélt a nyo­mo­zók­nak F. Lász­ló az ét­ke­zé­si szo­ká­sa­ik­ról, az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és El­me­or­vo­si In­té­zet or­vo­si szo­bá­já­ban. A vil­la­mos­mér­nök vég­zett­sé­gű, két nyel­ven be­szé­lő fi­a­tal­em­ber a múlt he­ti tra­gé­dia óta elő­ször szó­lalt meg.

A férfi és élet­tár­sa évek óta egy há­rom­he­tes, lel­ket és tes­tet meg­tisz­tí­tó kúrát csi­nál­tak vé­gig. Fo­ko­za­to­san meg­von­ták ma­guk­tól az ételt, vé­gül pe­dig csak fo­lya­dé­kot fo­gyasz­tot­tak. Most azonban na­gyon le­gyen­gül­tek, hogy mind­ez mi­ért tör­tént, az ügy­fe­lem sem tud­ja – ma­gya­ráz­ta dr. Ka­ma­rás Pé­ter ügy­véd. "A vé­den­cem sze­rint a kis­lány evett ren­de­sen, anya­te­jen és gyü­möl­csö­kön élt. Az élet­tár­sa nem szólt, hogy gond­ja len­ne, eset­leg nem tud­ná szop­tat­ni a gyer­me­ket" – fűz­te hoz­zá Ka­ma­rás.

Vél­he­tő­en a fér­fi­nak a böjt utol­só sza­ka­szá­ban a tes­ti le­épü­lés mel­lett a tu­da­ta is tel­je­sen be­szű­kült, kép­te­len volt fel­fog­ni, mi tör­té­nik kö­rü­löt­te, mi tör­tént fe­le­sé­gé­vel.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Radioaktív sugárzással táplálkoznak bizonyos gombafajok

A radioaktív sugárzás bizonyos gombafajok számára táplálékul szolgál. A gombák az emberi bőrben is… Tovább olvasom