A Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Délmagyarország Kiadó (6720 Szeged, Stefánia 10., Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-005860. Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, adószáma: 11409393-2-08) az alábbiakban közzétett

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 

szerint végzi a megjelölt lapok előfizetésben történő terjesztését.

 

1.  A Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Délmagyarország Kiadó a

-                     Délmagyarország (ISSN 0133-025X, alapítva: 1910.) és a

-                     Délvilág (ISSN 1416-0099, alapítva: 1944.) című napilapokat, valamint a

-                     Vasárnapi Délmagyarország (ISSN 1588-5674) című hetilapot adja ki.

A Lapcom Kft. a napilapjait munkanapokon és szombati napokon jelenteti meg, azok vasárnapokon és ünnepnapokon nem jelennek meg. A Vasárnapi Délmagyarország vasárnaponként jelenik meg.

 

2.  A Lapcom Kft. napi- és hetilapjai megrendelhetők cselekvőképes természetes és jogi személyek által:

-                     ügyfélszolgálati irodáinkban,

-                     kézbesítőinknél,

-                     a lapokban közölt ingyenes telefonszámon (06/80/821-821)

-                     a www.delmagyar.hu weblapon

-                     a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen.

 

A megrendelés a Lapcom Kft. által kibocsátott hivatalos megrendelési nyomtatványon történik.

A megrendelés határozatlan időre szól, visszavonásig érvényes.

A határozott időre történő megrendelést kérjük külön jelezni.

Új megrendelés esetén a megrendelő nyomtatvány egyben az átadott előfizetési díjról szóló átvételi elismervény is, melynek alapján a kiadó a számlát postai úton küldi ki. Egy megrendelő előfizetésben egyszerre maximum 10 példányt rendelhet. 10 példány feletti megrendelés esetén a Lapcom Kft. írásos megrendelést kér, mely megrendelés csak a terjesztési vezető által visszaigazolva érvényes.

 

3.  A terjesztés

A Lapcom Kft. az általa megjelentetett napi- és hetilapokat előfizetésben saját terjesztői hálózatában az ezzel megbízott alvállalkozók kézbesítői közreműködésével terjeszti.

 

4.  Előfizetési díjak:              

A mindenkori érvényes előfizetési díjak a lapokban kerülnek közzétételre, melyek változtatásának jogát a Lapcom Kft. fenntartja. Az előfizetési díj magában foglalja a hetente egyszer megjelenő HéTVége Magazin árát. A január havi előfizetési díj tartalmazza „Az újság könyve” című kiadvány árát, amennyiben az az adott évben megjelenik.

Az egy hónapnál hosszabb időszakra szóló előfizetések díja a havi előfizetési díj és a megrendelt hónapok számának szorzata.

A lakossági folyószámláról csoportos banki inkasszóval történő fizetési módot választó előfizetők havonta 115.- Ft előfizetési díjkedvezményben részesülnek.

Az előfizetési díjak tartalmazzák a kézbesítést Csongrád megye egész területére.

Megyén kívüli kézbesítés esetén postaköltséget számítunk fel, a kézbesítés a levélpostai kézbesítési feltételek szerint történik.

 

5.  Az előfizetési díj megfizetése, számlázás

A Lapcom Kft. a készpénzben megfizetett előfizetési díjak beszedésével a terjesztési feladatokat ellátó alvállalkozói kézbesítőit bízza meg.

A kézbesítők fényképpel ellátott hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet személyi igazolványukkal együtt kötelesek felmutatni minden egyes alkalommal, amikor előfizetési díjat vesznek át.

Előfizetési díjat csak és kizárólag a Lapcom Kft. által kiállított számla vagy saját aláírásukkal ellátott átvételi elismervény ellenében vehetnek át a kézbesítők.

 

Előfizetőink igényeihez igazodva az alábbi fizetési módok közül lehet választani:

5.1 készpénzfizetés: az előfizető a számlát a kézbesítőnél a hónap első 25 napjában fizetheti ki, készpénzfizetési számla ellenében.

5.2 lakossági folyószámlán keresztül: A Lapcom Kft. az előfizetési időszakot megelőző hónap 15. napjáig az előfizető előzetes felhatalmazása alapján pénzintézeten keresztül az esedékes előfizetési díjat beszedi és a teljesített díjakról számlát küld az előfizetőnek.

 Az előfizető a felhatalmazást a folyószámláját vezető pénzintézetnél, illetve a   kézbesítőnél is megadhatja, az erre szolgáló nyomtatványon.

5.3 csekken történő befizetés: az előfizetési időszakot megelőző hónap 10. napjáig a Lapcom Kft. eljuttatja az előfizetőnek az esedékes előfizetési időszakról szóló számláját a rendelkezésre bocsátott befizetési csekkel, amelyet az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig befizet.

Csak a Lapcom Kft. által biztosított csekket lehet az előfizetési díj feladásához használni.

5.4 banki átutalás: az előfizetési időszakot megelőző hónap 10. napjáig a Lapcom Kft. eljuttatja az előfizetőnek az esedékes előfizetési időszakról szóló számlát, amelyet az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig banki átutalással teljesíthet.

 

Felhívjuk előfizetőink figyelmét arra, hogy csak a Lapcom Kft. által kibocsátott hivatalos számlákat fizessék ki, illetve ellenőrizzék a számlákon szereplő adatokat. Amennyiben eltérést észlelnek, kérjük, feltétlen jelezzék felénk vagy a kézbesítőknek.

 

Az elszámolási időszakok a számlakiállítás napjáig tartanak. A teljesítés időpontja megegyezik a számla kiállításának napjával. Egy előfizetőhöz egyféle fizetési mód tartozik, mely fizetési mód minden, a Lapcom Kft-nél megrendelt kiadvány előfizetésére vonatkozik.

 

6.   Késedelmes fizetés:

A Lapcom Kft. csak az előre kifizetett előfizetési díjak alapján kézbesíti az újságot. A Lapcom Kft. az előfizetőt a fizetési határidő lejárta után a fizetés elmaradásáról postán értesíti,  a sztornó számlát egyidejűleg a kézbesítő útján juttatja el hozzá.

 

Abban az esetben, ha az előfizető az 5. pontban megjelölt határidőre nem fizeti meg az előfizetési díjat, úgy a Lapcom Kft. a lap kézbesítését szünetelteti.

      Amennyiben az előfizető mégis igényt tart a további előfizetésre, úgy azt jelezheti telefonon, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban és a kézbesítőnél.

 

A Lapcom Kft. csak az előfizetési időszakot megelőző hónap utolsó munkanapján 12 óráig beérkezett és ténylegesen regisztrált befizetések alapján köteles a lapot kézbesíteni az előfizetési időszak első megjelenési napjától kezdődően.

 

7.  Előfizetés lemondása:

Az előfizetést lemondani a következő előfizetési időszaktól lehetséges, kifizetett előfizetési díjakat nem térítünk vissza.

A Lapcom Kft. kéri, hogy az előfizetett lapok lemondását írásban az utolsó előfizetett időszak lejárta előtt 4 héttel juttassa el az előfizető a Lapcom Kft. terjesztéséhez. A kifizetett előfizetési díjat a kiadó nem téríti vissza.

 

8.  Változások, módosítások bejelentése

Kérjük előfizetőinket, hogy a változásokat (lakcím, lap neve, példányszám, fizetési mód, stb.) a Lapcom Kft. által rendszeresített ún. változás bejelentő nyomtatványon jelentsék be a kézbesítőnél, faxon, e-mailen, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban.

A változtatásokat a következő előfizetési időszak első munkanapjától tudjuk elfogadni. Kivételt képez a kézbesítési cím megváltozása: az új címre a lapot akkor tudjuk kézbesíteni, ha azt az előfizető legalább 2 munkanappal korábban bejelenti.

 

9. Előfizetési akciók

A Délmagyarország Kiadó évente több előfizetői játékot és akciót hirdet meg. Az üzleti ajándékkal kombinált, előfizető-gyűjtő akciók minden, az akciós időszakot megelőző hónapban nem érvényes és nem fizetett megrendelésre vonatkoznak. Egy előfizető több előfizetéssel is rendelkezhet, egy előfizető az akció keretében több akciós előfizetést is köthet.

 

10.    Vis maior:

A Lapcom Kft. kijelenti, hogy külső kényszerítő körülmények esetében, vagy egyéb, a kiadón kívülálló okok miatt kártérítésre és előfizetési díj csökkentésére nincs lehetőség.

 

11. Árus példányok és terjesztésük

A lapok terjesztését árusításban a Lapcom Kft. és a Délhír Rt. végzi. Napi 50 átvett példány alatti mennyiségre a Lapcom Kft. árus terjesztési szerződést köt. Az árus terjesztési szerződés alapján árus minden nyilvántartási napon köteles átvenni a kiosztott mennyiséget. Napi 50 átvett példány feletti mennyiség esetén a Lapcom Kft. nagykereskedelmi szerződést köt.

Írásbeli igénylés és annak visszaigazolása esetén lehetőség van a Lapcom Kft. napi- és hetilapjainak mennyiségi megrendelésére. Az igénylést a megjelenést megelőző második nap 12:00 óráig fogadja el a Lapcom Kft.

 

 

Ezen általános üzleti feltételek 2007. január 1-jétől érvényesek.

Az általános üzleti feltételek megtekinthetők a kézbesítőknél és az ügyfélszolgálati irodáinkban.

 

Kérjük, hogy megrendelés előtt üzleti feltételeinket figyelmesen olvassa el.

 

Szeged, 2007. január 1.

 

 

 

                                                                   Lapcom Lapkiadó és

                                                  Nyomdaipari Kft. Délmagyarország Kiadó