Délmagyar logó

2019. 07. 19. péntek - Emília 17°C | 27°C Még több cikk.

Délmagyarország és Delmagyar.hu Extra Általános Szerződési Feltételek

A Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9021 Győr, Újlak u. 4/A , Cégjegyzékszám: Cg. 08-10-001860. Győri Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 11932642-2-08) az alábbiakban közzétett

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

szerint végzi nyomtatott sajtótermékei előfizetésben történő terjesztését.

1.   Jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiadott valamennyi nyomtatott sajtótermék előfizetéses terjesztésére.
    
2.   A Lapcom Zrt. nyomtatott sajtótermékei megrendelhetők cselekvőképes természetes  és jogi személyek (jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok) által:
-    ügyfélszolgálati irodáinkban, 
-    kézbesítőinknél,
-    az egyes termékekben közölt ingyenesen hívható telefonszámon
-    az egyes termékek honlapján webes felületen
-    az egyes termékek honlapján megjelölt e-mail címen
-    ingyenesen visszaküldhető válasz-levelezőlapon
-    egyéb, a Lapcom Zrt. által kiadott nyomtatványon vagy szerződésben.

A megrendelés alapján az adott sajtótermékre vonatkozóan előfizetői szerződés jön létre.

3.    Az előfizetői szerződés a megrendelésben, illetőleg előfizetői szerződésben megjelölt havi, negyedéves, féléves vagy egyéves előfizetési időszakra szól. Az előfizetési időszak megjelölésének hiányában úgy tekintendő, hogy az előfizetői szerződés egyéves időszakra jön létre. Amennyiben legkésőbb az előfizetői időszak leteltét megelőző 15 napon belül az előfizető nem jelzi, hogy az előfizetést nem kívánja meghosszabbítani, az előfizetői szerződés automatikusan meghosszabbodik az adott előfizetési időszak tartamával. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja.
    
Új előfizető az, aki az adott előfizetéssel érintett időszakot megelőzően nem rendelkezett érvényes előfizetéssel.

Egy előfizető egyszerre legfeljebb 10 példányt rendelhet meg. 10 példány feletti megrendelés esetén írásbeli (nem elektronikus) megrendelés, továbbá a terjesztési vezető általi visszaigazolás szükséges az előfizetői szerződés létrejöttéhez.
    
4.    A terjesztés
A Lapcom Zrt. nyomtatott sajtótermékeit előfizetésben saját terjesztői hálózatában, az előfizetők postaládájába juttatással, a megbízott alvállalkozók kézbesítői közreműködésével terjeszti.

A Lapcom Zrt. a nyomtatott sajtótermékeinek kézbesítését zárható, megfelelő méretű és az előfizetői szerződésben, illetőleg megrendelésben szereplő névvel ellátott levélládába vállalja. Amennyiben a terjesztés a megjelölt kézbesítési címen az előfizető nevével megjelölt postaláda hiánya, vagy a postaláda megrongálódása miatt hiúsul meg, a Lapcom Zrt-t a teljesítés elmulasztásáért felelősség nem terheli. 

A terjesztés egybefüggő, belterületi lakóövezeteken található belterületi címhelyeket szolgál ki. Az ilyen területeken kívül eső magányos lakóházakhoz, tanyákhoz, külterületi címhelyekre, kizárólag helyrajzi számon nyilvántartott címhelyekre és egyéb lakóhelyekre a terjesztés visszautasítható.

A Lapcom Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy egyes háztartásokat a terjesztési területen belül is kizárjon a terjesztésből, amennyiben a címhely balesetmentes megközelítése gépkocsival, kerékpárral és gyalogosan nem megoldható, illetve a kézbesítő személyi biztonsága nem garantálható. Erre hivatkozással a megrendelés visszautasítható, illetőleg létrejött előfizetői szerződés esetében a szerződés a Lapcom Zrt. által azonnali hatállyal felmondható. Ebben az esetben az előfizetési díj visszatérítendő az előfizető részére.

A terjesztési terület Csongrád megye összes települése, továbbá Békés megye egyes települései. Az előfizető a terjesztési területtel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a 06-62/567-864 és 06-80-821-821 ügyfélszolgálati telefonszámokon kaphat.

A terjesztési területen kívüli kézbesítés esetén a Lapcom Zrt. postaköltséget számít fel, a kézbesítés a levélpostai kézbesítési feltételek szerint történik

    
5.    Előfizetési díjak
A mindenkori érvényes előfizetési díjak az egyes termékekben kerülnek közzétételre. A Lapcom Zrt. az előfizetési díjakat a nyomdai költségek emelkedése esetén jogosult egyoldalúan megemelni. Amennyiben a Lapcom Zrt. egyoldalúan megemeli az előfizetési díj mértékét, az előfizető a Ptk. 6:104. § (2) d) pontja alapján a módosítás közzétételét követő 15 napon belül felmondhatja a szerződést a díjemelés hatályba lépésének napjára.
Az előfizetési díj magában foglalja az adott nyomtatott sajtótermék és összes mellékletének árát.

Az egy hónapnál hosszabb időszakra szóló előfizetések díja a mindenkori havi előfizetési díj és a megrendelt hónapok számának szorzata.
    
6.    Az előfizetési díj megfizetése, számlázás
A Lapcom Zrt. a készpénzben megfizetett előfizetési díjak beszedésével a terjesztési feladatokat ellátó alvállalkozói kézbesítőit bízza meg. A kézbesítők az előfizetési díjak átvételére feljogosító okirattal rendelkeznek, melyet az előfizető kérésére kötelesek bemutatni az előfizetési díj átvételekor.

Előfizetési díjat csak és kizárólag a Lapcom Zrt. által kiállított számla vagy saját aláírásukkal ellátott átvételi elismervény ellenében vehetnek át a kézbesítők. A számla vagy átvételi elismervény hiányában a kézbesítő részére átadott összegekért, illetőleg az előfizetési díj átvételére nem jogosult kézbesítőnek átadott összegekért a Lapcom Zrt. nem vállal felelősséget.
    
Az előfizető az alábbi fizetési módok közül választhat:

6.1    készpénzfizetés: az előfizető a számlát a kézbesítőnél a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 25. napjáig fizetheti ki, készpénzfizetési számla ellenében.

6.2    lakossági folyószámlán keresztül: A Lapcom Zrt. a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 15. napjáig az előfizető előzetes felhatalmazása alapján, pénzintézeten keresztül az esedékes előfizetési díjat beszedi és a 18/2009 (VIII.6.) MNB-rendelet 37/A.§ (4) bekezdése alapján évente egyszer értesítőt küld az előfizetőnek, melyben egy évre előre közli a folyószámla megterhelésének várható időpontjait és összegeit (csoportos beszedési megbízás).
Az előfizetőnek a felhatalmazást a folyószámláját vezető pénzintézetnél kell megadnia, a Lapcom Zrt.-től kapott hat számjegyű előfizető azonosító számmal, az erre szolgáló nyomtatványon.

6.3    csekken történő befizetés: a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 10. napjáig a Lapcom Zrt. eljuttatja az előfizetőnek az esedékes előfizetési időszakról szóló számláját a rendelkezésre bocsátott befizetési csekkel (készpénzátutalási megbízás), amelyet az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig befizet. Kizárólag a Lapcom Zrt. által biztosított csekket lehet az előfizetési díj megfizetéséhez használni.

6.4    banki átutalás: a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 10. napjáig a Lapcom Zrt. eljuttatja az előfizetőnek az esedékes előfizetési időszakról szóló számlát, amelyet az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig banki átutalással teljesíthet.

6.5    on-line: Kizárólag új Délmagyarország előfizetések esetében a www.delmagyar.hu weboldalon. A fizetést a Lapcom Zrt. az OTP Simple Pay rendszerén keresztül bonyolítja. Az on-line megrendelés/fizetés után az ügyfél adatait a Kiadó terjesztési rendszere kezeli tovább (a kiadói adatvédelmi irányelvek szerint).

7.    Késedelmes fizetés 
A Lapcom Zrt. csak az előre kifizetett előfizetési díjak alapján kézbesíti a sajtóterméket. A Lapcom Zrt. az előfizetőt a fizetési határidő lejárta után a fizetés elmaradásáról értesíti.

Abban az esetben, ha az előfizető a 6. pontban megjelölt határidőre nem fizeti meg az előfizetési díjat, úgy a Lapcom Zrt. a sajtótermék kézbesítését szünetelteti. Az előfizető a fizetési késedelem miatt szünetelő kézbesítés esetén is a teljes előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat köteles megfizetni. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja.

Amennyiben az előfizető mégis igényt tart a további előfizetésre, úgy azt jelezheti telefonon, írásban, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban és a kézbesítőnél.
 A Lapcom Zrt. csak az előfizetési időszakot megelőző hónap utolsó munkanapján 12 óráig beérkezett és ténylegesen regisztrált befizetések alapján köteles a sajtóterméket kézbesíteni az előfizetési időszak első megjelenési napjától kezdődően.

8.    Előfizetés felmondása
Súlyos szerződésszegés esetén az előfizető és a Lapcom Zrt. is jogosult azonnali hatállyal felmondani az előfizetői szerződést. Az előfizető díjfizetéssel való 15 napon túli késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül. A Lapcom Zrt. díjfizetés elmulasztásán alapuló azonnali hatályú felmondása esetében az előfizető a teljes előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat köteles megfizetni. z előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja. Amennyiben az előfizető mondja fel jogszerűen és megalapozottan azonnali hatállyal az előfizetői szerződést a Lapcom Zrt. súlyos szerződésszegésére hivatkozással, a Lapcom Zrt. köteles visszatéríteni az előfizetési díj arányos részét az előfizető részére. 

Amennyiben a Lapcom Zrt. súlyos szerződésszegésre hivatkozással azonnali hatállyal felmondja az előfizetői szerződést, a Lapcom Zrt. jogosulttá válik a szerződésszegő előfizetőt kizárni az előfizetésre vonatkozó kedvezményekből és akciókból, ennek megfelelően a felmondást követő 3 évig az akcióval érintett megrendelés visszautasítható, illetőleg létrejött előfizetői szerződés esetében az akciós szerződés a Lapcom Zrt. által azonnali hatállyal felmondható.

Az előfizetői szerződés határozott időre jön létre, és kizárólag a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel szüntethető meg felmondással. Jogszerűtlen felmondás esetén az előfizetési díj visszatérítésére a Lapcom Zrt. nem köteles. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja.

9.     Akciós termékértékesítés
Amennyiben akciós előfizetés keretében az előfizető és a Lapcom Zrt, között a sajtótermékre vonatkozó előfizetői szerződés mellett adásvételi szerződés is létrejön az akcióban megjelölt termékre, és az előfizetői szerződésre tekintettel az akciós termék vételárának megfizetésére a Lapcom Zrt. részletfizetést enged, a részletek esedékessége megegyezik az előfizetési díj fizetési ütemezésével és az előfizetési díjjal egyidejűleg fizetendőek. Az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az előfizető a fennmaradó vételárrészleteket egy összegben köteles megfizetni a Lapcom Zrt. részére a megszűnést követő 15 napon belül. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja. 


10. On-line előfizethető tartalmak
Lapcom Zrt. a  www.delmagyar.hu címen elérhető on-line tartalom egy részét előfizetéshez köti. Az on-line előfizetési díjakról és az ehhez kapcsolódó regisztrációról az előfizetők a fenti weboldalakon tájékozódhatnak. Az előfizetéshez kötött tartalom „Delmagyar.hu Extra" néven érhető el.
A biztonságos fizetés érdekében a Kiadó az OTP SIMLE PAY-t használja, és fizetés után azonnal számlát küld ügyfeleinek.


11.    Változások, módosítások bejelentése
Az előfizető adataiban (lakcím/székhely, lap neve, példányszám, fizetési mód, stb.) bekövetkező változások a Lapcom Zrt. által rendszeresített ún. változás-bejelentő nyomtatványon, telefonon, faxon, e-mailen, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban és a kézbesítőknél kell bejelenteni.
A változtatásokat a Lapcom Zrt. a következő előfizetési időszak első munkanapjától alkalmazza. Kivételt képez a kézbesítési cím megváltozása: a Lapcom Zrt. az előfizető bejelentésének legalább 2 munkanappal korábbi közlése esetén kézbesíti az új címre a sajtóterméket.

12.    Vis maior
Ha az előfizetői szerződés teljesítésének meghiúsulását olyan, a Lapcom Zrt. ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, melynek elkerülése, illetőleg a teljesítés meghiúsulásából eredő kár elhárítása a Lapcom Zrt-től nem volt elvárható, a Lapcom Zrt. mentesül a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alól. Ilyen esetben az előfizető a teljesülés meghiúsulásával érintett időtartamra eső előfizetési díj visszatérítését igényelheti.

13. Terjesztőkre vonatkozó rendelkezések
A Lapcom Zrt. nyomtatott sajtótermékeinek terjesztését árusításban a Lapcom Zrt., a Lapker Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32.; Cg.01-10-043804), valamint a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; Cg.01-10-042463) végzi.

Ezen általános szerződési feltételek 2017.08.01.-től hatályosak.
Az általános szerződési feltételek megtekinthetők a Lapcom Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, valamint külön regisztráció nélkül a Lapcom Zrt. honlapján (www.lapcom.hu).

Kérjük, hogy az előfizetői szerződés megkötése, illetőleg megrendelés előtt az általános szerződési feltételeket figyelmesen olvassa el.

Győr, 2017.08.01.


                         Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Delmagyar.hu Extra adatvédelmi irányelvek

Tovább olvasom