˝ELREPÍTJÜK TÖRÖKORSZÁGBA!˝ elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

,,ELREPÍTJÜK TÖRÖKORSZÁGBA!" elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata. 2018. november hónapban indított új nyereményjáték a Délmagyarország olvasóinak.

A játék szervezője

A játék szervezője a Lapcom Zrt.

Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 20; cégjegyzékszám: 08-10-001860; adószám: 11932642-2-08; a továbbiakban: Szervező.

A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Lapcom Zrt. végzi.

A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A játékban vészt vesz minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki (vagy családtagja) a beküldési határidőig visszaküldi a játékszelvényt, kivéve a Szervező, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói (ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja). A játékban résztvevő személy tudomásul veszi, hogy az utazás időpontjában érvényes útlevéllel kell rendelkeznie illetve a nyereményjegyeket és a vouchert a Nyertes a Szervezőkkel együttműködve használhatja fel. A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenik a Délmagyarország napilapban.

A játék időtartama

A játék beharangozása 2018. november 2-án megkezdődik és 2018. november 15-ig tart. A játék 2018. november 15-én kezdődik és 2018. november 20-ig lehet rá jelentkezni.

A játék leírása

A játék során a Szervező a tevékenységét népszerűsíti és a 2018. november 15-i Délmagyarország áruspéldányt megvásárolókat jutalmazza.

A játék beharangozásra kerül a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő Délmagyarország napilapban, a delmagyar.hu oldalon és egyéb ingyenes kiadványaiban (Infó lapcsalád, magazinok). A játékosoknak nincs más dolguk, mint, hogy visszaküldjék a 2018. november 15-i Délmagyarország áruspéldányában megjelenő játékszelvényt a helyes megfejtéssel a megjelölt beküldési határidőig. A megfejtést postai úton vagy e-mailben várjuk!

A borítékra, illetve a tárgyba, kérjük, írja rá: „UTAZÁS!”

Címünk: 6729 Szeged, Szabadkai út 20.

E-mail: [email protected]

E-mail esetén kérjük digitalizált formában juttassák el a megfejtéseket: a szelvény bescannelésével, vagy fotózásával (megfelelő minőségben, egy névvel és/vagy e-mail címmel egyszer beküldhető a szelvény).

A Lapcom Zrt. munkatársai jogosultak ellenőrizni az adatok valódiságát.

A játékosok egyszer vesznek részt a sorsoláson.

Sorsolás időpontja: 2018. november 21.

A sorsoláskor 1 Nyertest sorsol ki a Szervező

Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

A Szervező az alábbi nyereményt sorsolja ki a nyereményjáték végéig beküldött megrendelőszelvények és a helyes válasz ellenében:

A nyeremény tartalma 2 db repülőjegy (Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, Törökországig).

illetve 2 db vouchert, mely tartalmazza a szálláshelyen eltöltött éjszakák számát, valamint az ellátást.

A nyereményjegyeket és a vouchert a Nyertes a Szervezőkkel együttműködve használhatja fel.

Sorsolás módja: a beküldött megfejtések közül véletlenszerű kézi sorsolás.

Nyeremény átvétele: a Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

A sorsolásról sorsolási jegyzőkönyv készül. Amennyiben a kisorsolt előfizető nem felel meg a 4. pontban leírt követelményeknek, tehát érvénytelen, úgy póthúzásra kerül sor. Sorsolásonként 10 póthúzás lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik.

Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

A szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

A nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényéről számított 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek az 5 napot követő 3 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.

A Nyertes előzetes beleegyezésével a nyeremények átvételével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Lapcom Zrt. által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Adatvédelem

A Nyertes (a játékban való részvétellel) tudomásul veszi azt, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

A Szervező, mint adatkezelő a személyes adatait a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

A Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a www.delmagyar.hu oldalon.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. A Szervező fizikai címe: 6729 Szeged, Szabadkai út 20., e-mail-címe: [email protected]

Ezen kívül a Nyertest megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nyertes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és hozzájárulás esetén fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben.

A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertes tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) a kiadványokban megjelenik.

Adózás

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

Egyéb rendelkezések

Szervező fenntarthatja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos részvételi- és játékszabályt.

A játékkal kapcsolatban a 06-62/567-825-ös telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig érdeklődhetnek.