,,Szín 5-ös a bizonyítványod?" elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

,,Szín 5-ös a bizonyítványod?" elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata. 2019. június hónapban indított új nyereményjáték a Délmagyarország előfizetőinek.

1: A játék szervezője

A játék szervezője a Lapcom Zrt.
Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 20; cégjegyzékszám: 08-10-001860; adószám: 11932642-2-08; a továbbiakban: Szervező.
A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Lapcom Zrt. végzi.

2: A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A játékban vészt vehet minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki (vagy családtagja) a sorsolás pillanatában érvényes Délmagyarország napilap-előfizetéssel rendelkezik, kivéve a Szervező, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói (ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja).

A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenik a Délmagyarország napilapban.

3: A játék időtartama

A játék 2019. június 12-én kezdődik és 2019. június 28-ig tart. A 2019. június 12. napja előtt és 2019. június 28. napja után beérkezett pályázatokat a Szervezőknek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadni.

4: A játék leírása

4.1: A játék során a Szervező a tevékenységét népszerűsíti. A játék beharangozásra kerülhet a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő Délmagyarország napilapban és egyéb ingyenes kiadványaiban (Délmagyarország napilap, delmagyar.hu). A játékosoknak el kell elküldenie a bizonyítvánnyal rendelkező tanuló képét és bizonyítványát, melyek ellenőrzése után a képeket közzé tesszük a Délmagyarország napilapban és a delmagyar.hu weboldalon.

4.2: A játékosoknak a lapból ki kell vágni a nevezési szelvényt, majd adatai kitöltésével (tanuló neve, címe, telefonszáma, osztály és az iskola megjelölése) a kiadóba vissza kell juttatni. Egy személy több szelvénnyel is játszhat, azonban azonos névvel és címmel csak egy nyeremény nyerhető meg.

4.3: A Lapcom Zrt. munkatársai jogosultak ellenőrizni az adatok valódiságát és kizárhatják a valótlan adatokat tartalmazó, vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.

4.4: A nevezési szelvény a képekkel és a bizonyítványok másolatával leadhatóak a Délmagyarország ügyfélszolgálati irodáiban, postai úton vagy beküldhető a [email protected] e-mail címre. Az elküldött kép igazolványkép típusú legyen, amelynek világos a háttere. Postai cím: 6729 Szeged, Szabadkai út 20.

4.5: Délmagyarország irodái: 6729 Szeged, Szabadkai út 20.; 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 9-13.; 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27.; 6900 Makó, Szegedi u. 9-13.; 6600 Szentes, Nagy Ferenc u. 3.

4.6: A beérkezett szelvények a beérkezést követően sorsoláson vesznek részt.

4.7: Sorsolás időpontja: 2019. július 1. A sorsoláskor 5 Nyertest sorsol ki a Szervező.

4.8: Beküldési határidők: 2019. június 28. 23:59.

5: Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1: Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 5 db nyereménycsomag.

5.2: A sorsolás módja: A beküldött pályázatokból kézi, véletlenszerű sorsolás Amennyiben a kihúzott szelvény nem felel meg a 4. pontban leírt követelményeknek, tehát érvénytelen, úgy póthúzásra kerül sor. Sorsolásonként 6 póthúzás lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik.

5.3: Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy nyereménnyel kapcsolatok érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

5.4: A szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.5: A nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényéről számított 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek az 5 napot követő 3 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.

5.6: A Szervező az utalványokat a Nyertes lakhelyéhez legközelebb eső személyes ügyfélszolgálati irodán adja át a Nyertesnek, átvételi elismervény ellenében.

5.7: A Játékos a kitöltött szelvény beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Lapcom Zrt. által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6: Adatvédelem

A Nyertes (a játékban való részvétellel) tudomásul veszi azt, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

6.1: A Szervező, mint adatkezelő a személyes adatait a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.2: A Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.3: A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

6.4: Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a www.delmagyar.hu oldalon.

6.5: A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. A Szervező fizikai címe: 6729 Szeged, Szabadkai út 20., e-mail-címe: [email protected]

6.6: Ezen kívül a Nyertest megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nyertes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6.7: A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és hozzájárulás esetén fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben.

6.8: A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertes tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) a kiadványokban megjelenik.

7: Adózás

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

8: Egyéb rendelkezések

8.1: Szervező fenntarthatja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos részvételi- és játékszabályt.

8.2: A játékkal kapcsolatban a 06-62/567-825-ös telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig érdeklődhetnek.