PR

2023.06.08. 08:21

Nemzetközi jó gyakorlatok a Szegedi Szakképzési Centrumban

Márai Sándor szavai szerint „Az utakat sokáig nem érti meg az ember… Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová.”

PR

A Szegedi Szakképzési Centrum 2021-ben sikeresen pályázott a Tempus Közalapítvány KA122 Erasmus+ Mobilitási projektek - Rövid futamidejű mobilitási projektek a szakképzés területén című pályázati felhívásra. Ezzel a Szegedi Szakképzési Centrum szakképző intézményein kívül fenntartói szinten is elindult a nemzetköziesedés folyamata. A projekt a „Fenntartói szerepvállalások jó gyakorlatainak megismerése – fenntarthatóság és digitalizáció a jövő szakképzéséért” címet kapta, amelynek keretén belül három partnerországba – Finnországba, Franciaországba és Németországba – tettek szakmai látogatást a Centrum munkatársai és szakképző intézményeinek igazgatói.

 

A projekt fő célja, hogy a Centrum és iskolái minőségi szakképzési lehetőséget biztosítsanak tanulóik számára. Ehhez nélkülözhetetlenné vált az európai jó gyakorlatok, trendek megismerése. Az intézményi, valamint a nemzetköziesedési stratégiájuk és a szakképzés megújulása arra késztette őket, hogy a magyar tapasztalatok mellett megismerjék és beépítsék az Európában bevált, sikeres és a piaci változásokhoz folyamatosan igazodó minőségi elemeket, hiszen partnereik országainak szakképzése nemcsak Európában, hanem világszerte elismert. Oktatási profiljuk partnereikkel megegyezik – iskolarendszerű oktatástól a felnőttek oktatásán keresztül a piaci alapú képzésekig –, így az átvett jó gyakorlatok könnyen beépíthetők mindennapi működésükbe. Az egyeztetésre, megismerésre kerülő fő témák – digitalizáció, fenntartható és környezettudatos szakképzés, inkluzív nevelés-oktatás – mindegyike kapcsolódik a felmért szükségleteikhez, amelyeket a fenntartói oldalról is szerettek volna megtapasztalni.

 

A Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) német fogadópartnernél tett szakmai látogatás alatt lehetőségük volt megismerni a fenntartó szervezeti felépítését, működését, szakképzésének területeit, munkaügyi és gazdasági folyamatait. Betekintést nyertek a szakképzés szervezésébe, az iskolák életébe. Tanműhelyi látogatást tettek a szakképzésben kiemelten együttműködő kamarai szerveknél, ahol éppen egy ún. ismerkedés, alapozó oktatás zajlott a faipari és autószerelő szakterületet választók körében. Mesterképzési tanfolyamot is meglátogattak. Találkoztak az inklúzió, a digitalizáció és a fenntarthatóság gyakorlati és mindennapi életbe történő beépítésével. Részletes tájékoztatást kaptak a környezetvédelmi intézkedésekről, a SHIBB szervezet minőségpolitikájáról, minőségbiztosítási tevékenységéről. Az oktatói munka elemei, a továbbképzési rendszer is bemutatásra került. Megismerték azokat a projekteket, amelyek által a szakképzésbe való bekapcsolódást elő kívánják segíteni, mert Németországban is problémát okoz az, hogy egyre kevesebben akarnak kétkezi szakmát tanulni. Megismerték azon felzárkóztató évfolyamokat, amelyek a kompetenciahiányokkal vagy egyéb hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatására szolgálnak. Rengeteg lehetőséget kínálnak a tanulni vágyóknak. A gyengébb képességű diákoknak kiscsoportos felzárkóztatási foglalkozásokat is biztosítanak. Nem hagynak senkit magára. És hogy milyen jó gyakorlatokat hoztak haza, amelyeket be szeretnének építeni a Centrum és iskolái működésébe. Az oktatók digitális óravázlatainak elektronikus úton történő megküldését a tanulók számára, környezetvédelem és fenntarthatóság intézményen belüli megosztása, közös alapelvek elkészítése, duális képzőhelyekkel való kapcsolattartás formáinak bővítése, csak hogy néhány példát említsünk. A számos hasznos tapasztalat mellett a részt vevő szakértők nyelvismerete is fejlődött, illetve a német precizitást testközelből is megtapasztalhatták.

 

A finn Tampere Vocational College Tredu intézményben tett job shadowing alatt a Centrum munkaszervezetének különböző területeiről érkeztek – iskolavezetés, felnőttek szakmai oktatása/felnőttképzés, titkárság, marketing/kommunikáció, pénzügy, számvitel, személyügy, működtetés – a résztvevők, ezért a finn partnerek ennek megfelelően állították össze a szakmai programot a fenntartásukban lévő 3 szakképző intézményben. A digitális kompetencia területén és a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításában a finnek sokkal előrébb tartanak, ezért jó gyakorlatként érdemes az általuk használt módszereket beépíteni a hazai szakképzésbe. Bepillantást nyertek a finn oktatási és szakképzési rendszerbe, a kapcsolódó vállalkozási tevékenységbe. Hangsúlyos szerepet kapott a szakmai programok során a biztonságos környezet kialakításának kérdése, fizikai és lelki szempontból is. Az iskolákban folyamatosan figyelik és monitorozzák a tanulókat és követik, hogy mentálisan és fizikálisan is biztonságban érzik-e magukat. Fontos részét képezi a rendszernek az iskolai segítők jelenléte (pszichológus, szociális munkás), itt is létezik a hazaihoz hasonló „iskolaőr” munkakör, amely egyszerre fedi le a portás és biztonsági őr szerepeket. Kiemelt feladatnak tekintik az iskolai zaklatások elleni küzdelmet, főleg a megelőzést. A felnőttoktatásban a szakmai kompetenciák megszerzésére helyezik a hangsúlyt, rugalmasabban kezelik az ehhez szükséges időt. Úgy gondolják, hogy arra is meg kell tanítani a képzésben résztvevőket, hogy a szakmán kívül hogyan menedzselje az életét. Együttműködésre és egymás iránti bizalomra nevelik őket. Jól felszerelt, a 21. század követelményeinek megfelelő iskolai tanműhelyeket látogattak meg a szakértők. A képzési profil megegyezett a Centrum fenntartásában működő iskolák képzési profiljával. A Hervanta campus kiemelkedett a többi intézmény közül a nagy méretű, legújabb technikával felszerelt tanműhelyeiket illetően. Hegesztőműhelyt, vegyészlaboratóriumot, szárazépítő műhelyt, autószerelő- és fényezőműhelyt, nehézgépkezelő gyakorlati oktatást, különböző szimulátorokat láthattak többek között, amelyek nagy szerepet kapnak a gyakorlati oktatásban. Ez utóbbi kapcsolódik a költséghatékonyság és fenntarthatóság témaköréhez, hiszen a diák előbb a szimulátorokon gyakorolja be a technikai fogásokat, a szakmai anyagokat, nyersanyagokat így takarékosabban tudják használni. Finnországban azt tapasztalták, hogy az újrahasznosítás nem valamiféle divat vagy trend, hanem egy olyan közös feladat, amellyel mindannyian hozzájárulnak a környezetvédelemhez. Véleményük szerint, minél korábban kezdik meg a tanulók szemléletformálását, a környezettudatosságra és a környezet szeretetére való nevelését, annál nagyobb az esély arra, hogy felnőttként is ennek megfelelően gondolkozzanak és cselekedjenek.

 

2023 márciusában a Centrum 10 munkatársának útja a franciaországi Vendée tartományba vezetett, ahol egy egész hetet töltöttek az Erasmus+ mobilitási projekt keretében a szakképzés helyi sajátosságainak megismerésével. A projekt célja a francia MFR (Maison Familiare Rurale) rendszer keretében működő szakképző iskolák szakmai munkájának tanulmányozása volt. Ez a hálózat nem állami fenntartásban működő iskolákat tömörít, amelyek a magyarországihoz hasonló duális képzési rendszert alkalmaznak a szakképzés során. A szakértőknek lehetőségük nyílt betekinteni a partnerintézmény – Fédération Départementale des MFR de Vendée – valamint iskoláinak és kollégiumainak a működésébe. Megtapasztalták az MFR hálózat értékeinek, prioritásainak, hagyományai megőrzésének fontosságát. Ezek a tolerancia (érzékenység), a pozitív gondolkodás, szolidaritás, elkötelezettség és a hitelesség.

 

A csoport tagjai jó gyakorlatokat gyűjtöttek, meglátogatták a központi oktatási szervezet több iskoláját, megbeszéléseket folytattak azok felépítéséről és oktatási struktúrájukról. A megbeszélések során kapcsolatokat építettek a jövőre vonatkozóan, hiszen a francia partneriskolák nyitottak a nemzetközi együttműködésekre. Nemcsak oktatási intézményekben, hanem duális képzőhelyeken is jártak, ahol a gyakorlatban nézhették meg a diákok munkáját, és betekinthettek tanműhelyi foglalkozásaikba. Találkoztak a szülői szervezetek képviselőivel, és hosszan beszélgettek az iskola-szülő-diák partneri viszony fejlődési lehetőségeiről.

A szakértők megtapasztalták, hogy prioritásként kezelik az egyéni fejlesztést, a nyomon követést és a gyermekközpontúságot, hogy a diákok intellektuális és gyakorlati képességeinek fejlesztésén túl hangsúlyt helyeznek az én és a csoport érdekeit figyelembe vevő attitűd fejlesztésére, a magabiztosság, az önértékelés és a diákok önbizalmának növelésére is. A pozitív életérzés fenntartását is komolyan veszik, rekreációs foglalkozások megtartásával, „pihenőszobák” kialakításával, drámapedagógusok foglalkoztatásával. A francia intézményekben nagy hangsúlyt fektetnek az inkluzív nevelésre, mozgásukban korlátozottak integrálására, a tanulási nehézségekkel és zavarokkal küzdő tanulók felzárkóztatására. Megfigyelték, a cégek eszközökkel, adományokkal támogatják a gyakorlati tanműhelyeket, energiahatékony, környezetbarát, költséghatékony szimulátorokat vonnak be az oktatásba.

A Magyarországon alapvetően szokatlan oktatási formát – a „bentlakásos rendszert” – is megismerték, ahol a diákok az elméleti oktatás idején kollégiumban laknak, önállóan látják el magukat, közösen szervezik meg szabadidős tevékenységüket, együtt tanulnak.

A francia partner szervezésében sor került 2023 májusában egy kerekasztal-konferencia megrendezésére is, amelyen a Centrum is képviseltette magát. Itt olyan közös workshopokat szerveztek a résztvevőknek, amelyeken a fenntartható élelmiszer előállításra került a hangsúly a diákokkal közös munka során, és amelyet a francia szakoktatók irányítottak. Ezen az eseményen került sor az Európai Charta aláírására, amely jelentősége a további együttműködés biztosítása.

Összességében elmondható, hogy a Szegedi Szakképzési Centrum munkavállalói három országban három különböző fenntartói modellel ismerkedhettek meg, azonban az egyezőség az oktatás-nevelés fontosságában, a Centrum által benyújtott pályázatban is prioritásként kezelt területeken – digitalizáció, környezetvédelem, inklúzió – kiemelt szerepet játszik. Partnerintézményeik magas szintű együttműködése kulcsfontosságú volt a projekt sikeres megvalósításában. A Szegedi Szakképzési Centrum nemzetközi pályázatának legfőbb célja – a minőségi szakképzés biztosítása – több szempontból is megerősítést nyert és jól használható gyakorlati tapasztalatokkal bővült a mobilitásokat követően.

A magyar és a külföldi kollégák között nem csupán jó munkatársi/szakmai kapcsolat alakult ki, hanem barátságok születtek, ami garancia a mobilitás folytatására.

A projekttel kapcsolatban 2023. június 5-én tartottak disszeminációs rendezvényt a Szegedi Szakképzési Centrumban, amelynek keretében az elért eredményekről, a hazahozott jó gyakorlatokról és a további együttműködés lehetőségeiről számoltak be.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik!

 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában